Browse: Sức khỏe
Sức khỏe

QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP & GIÁNG HOÁ PROTID

Tổng hợp PROTID Cồng trình nghiên cứu về vai trò của acid nucleic (ADN, ARN) trong sinh tổng hợp protid của Watson và Crick ; khái niệm về đơn vị operon của Jacob và Monod trong điều hoà tổng hợp protid đã làm sáng tỏ hai đặc trưng cơ bản của mỗi protid: -Đặc trưng…

Continue Reading